Cấp số hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Cấp số hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến hoá đơn GTGT như: mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ngày hoá đơn...

Cách thao tác

Trên các chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng mua, chọn chức năng Cấp số hoá đơn/Cấp số chứng từ trên thanh công cụ:

Cap_so_HD

Khai báo thông tin mẫu số, ký hiệu và ngày xuất hoá đơn. Riêng thông tin Số hoá đơn hệ thống sẽ tự động tăng lên sau mỗi lần cấp

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnote Để thực hiện chức năng cấp số hoá đơn cho chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán và trả lại hàng mua, cần phải thực hiện việc khai báo mẫu hoá đơn, đăng ký sử dụng mẫu hoá đơnthông báo phát hành sử dụng mẫu hoá đơn trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn.