Xem số dư tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Xem số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kiểm tra nhanh số dư của các tài khoản đang được sử dụng để hạch toán trên các chứng từ kế toán.

Cách thao tác

Trên tab chi tiết của các chứng từ kế toán (VD: Hạch toán, Hàng tiền,...), chọn một bản ghi hạch toán có phát sinh tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem số dư tài khoản:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Xemsodutaikhoan_b1

Sau khi xem xong số dư tài khoản, nhấn Đóng.