Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phần mềm MISA SME.NET 2015 có hai hệ thống sổ khác nhau:

Sổ tài chính: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ, phục vụ cho việc lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Sổ quản trị: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ hoặc không hợp lệ, phục vụ vụ cho nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị


Lựa chọn hệ thống sổ cần quản lý

Với mỗi dữ liệu được tạo, hệ thống luôn ngầm định sử dụng hệ thống Sổ tài chính, nếu kế toán muốn sử dụng thêm hệ thống Sổ quản trị cần thực hiện như sau:

Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tích chọn thông tin Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị thuộc phần Chế độ ghi sổ:

HDSD_Cauhoikhac_QuanlydulieutheohethongSoquantrihoacSotaichinh_Tuychonchung

NOTE_iconnoteNếu doanh nghiệp lựa chọn làm việc trên Sổ quản trị, khi đó trên hệ thống sẽ không xuất hiện phân hệ Thuế.


Nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ

Việc nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: kế toán lựa chọn chế độ sổ làm việc cho dữ liệu

oTrên thanh công cụ, chọn chức năng Chọn chi nhánh làm việc:

Quan_ly_du_lieu_theo_hai_he_thong_so_02

oChọn chi nhánh làm việc, sau đó đó chọn hệ thống sổ sẽ sử dụng để lưu chứng từng:

Nếu tích chọn Sổ quản trị => trên chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ quản trị hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).

Nếu tích chọn Sổ tài chính => trên chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ tài chính hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).

oSau khi tích chọn xong nhấn Đồng ý.

Bước 2: kế toán lựa chọn lưu chứng từ trên hệ thống sổ nào

Quan_ly_du_lieu_theo_hai_he_thong_so_03

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn chứng từ vừa được lưu vào sổ quản trị vừa được lưu vào sổ tài chính, khi khai báo chứng từ, tại mục Hiển thị trên sổ, kế toán sẽ chọn giá trị là Sổ tài chính và quản trị.