Chọn chứng từ tham chiếu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Chọn chứng từ tham chiếu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn các chứng từ liên quan đến chứng từ đang khai báo, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần.

Cách thao tác

Trên chứng từ khai báo bất kỳ, nhấn chọn biểu tượng Bieu_tuong_tham_chieu:

Chon_chung_tu_tham_chieu_01

Sau khi chọn xong chứng từ tham chiếu, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo:

NOTE_iconnote1. Hệ thống cho phép xem lại nội dung của chứng từ tham chiếu:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Chonchungtuthamchieu_b1

          2. Đồng thời xoá bỏ chứng từ tham chiếu trong trường hợp chọn sai:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Chonchungtuthamchieu_b2