Chọn phiếu xuất của chi nhánh khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho > Phiếu nhập kho >

Chọn phiếu xuất của chi nhánh khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đối với các dữ liệu hạch toán đa chi nhánh (trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh), hệ thống sẽ cho phép kế toán lập được các chứng từ nhập kho từ phiếu xuất kho của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển đến.

Cách thao tác

Để thực hiện được chức năng này trên phần mềm, cần thực hiên theo các bước sau:

Bước 1: Kế toán cần lập các chứng từ xuất kho cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại các chi nhánh phụ thuộc

Bước 2: Kế toán tại chi nhánh phụ thuộc thực hiện lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất kho của chi nhánh khác

oKhi khai báo mới một chứng từ nhập kho, chọn loại chứng từ là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công...).

oSau đó chọn chức năng Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến trên thanh công cụ:

Chon_PX_cua_chi_nhanh_khac_01

oChọn chi nhánh và thiết lập điều kiện thời gian để tìm kiếm phiếu xuất của chi nhánh khác, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

oChọn phiếu xuất của chi nhánh khác, sau đó Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các vật tư, hàng hoá từ phiếu xuất kho của chi nhánh khác ra phiếu nhập kho:

Chon_PX_cua_chi_nhanh_khac_02

oKhai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn vị