Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng có các công trình như: nhà ở, đường xá, cầu đường... với nhiều hạng mục công trình con. Đối tượng tập hợp chi phí sẽ gắn với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại thành giá thành chung của cả công trình.

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_quytrinh

 

Để tính giá thành Công trình\Vụ việc đối với đơn vị sử dụng QĐ 48, phải thực hiện các bước sau đây trên phần mềm:

 

Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình

Bước 2: Khai báo các công trình/hạng mục phục vụ cho việc tính giá thành theo công trình/vụ việc

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7: Nghiệm thu công trình

 

 

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tính giá thành theo công trình/vụ việc" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình

oHướng dẫn chi tiết

Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_CONGTRINH_QD48_b1

Khai báo nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình với tính chất là Vật tư hàng hoá.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo Định mức nguyên vật liệu tại tab Định mức nguyên vật liệu

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_Qd48_note1

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 1 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 2: Khai báo các công trình/hạng mục phục vụ cho việc tính giá thành theo công trình/vụ việc

oHướng dẫn chi tiết

Khai báo công trình cần xây dựng:

Vào Danh mục\Công trình\Công trình, chọn chức năng Thêm.

Tích chọn Công trình:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_Qd48_b2

Khai báo các thông tin bắt buộc về công trình, sau đó nhấn Cất.

Khai báo các hạng mục thuộc công trình (nếu có):

Trên danh mục Danh mục\Công trình\Công trình, chọn chức năng Thêm.

Tích chọn Hạng mục công trình và chọn công trình thuộc vào:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_Qd48_b3

Khai báo công đoạn thuộc quy trình sản xuất.

Khai báo các thông tin bắt buộc về hạng mục công trình, sau đó nhấn Cất. .

NOTE_iconnote Trường hợp muốn quản lý các công trình theo từng loại khác nhau, kế toán có thể khai báo các loại công trình trên menu Danh mục\Loại công trình.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 2 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_QD48_laplenhsx

Khai báo thông tin về thành phẩm được sản xuất và các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhất Cất.

NOTE_iconnote Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 3 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Xuất kho nguyên vật liệu

Sau khi lập lệnh sản xuất xong, chọn chức năng Lập phiếu xuất icon_LapphieuxuatkhotulenhSX trên thanh công cụ để xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_QD48_B4_xuatkho

Khai báo các nguyên vật liệu được xuất kho để xây dựng công trình.

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn Công trình

Kiểm tra chứng từ xuất kho sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Hạch toán chi phí nhân công, chi phí SXC

Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính giá thành ( phát sinh nợ tài khoản 621, 622, 623, 627, 154) nếu chi phí nào xác định được ngay là phát sinh cho công trình nào thì chọn công trình tương ứng, còn chi phí nào chưa xác định là phát sinh cho từng công trình là bao nhiêu thì để trống thông tin cột Công trình.

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_Qd48_B4_HachtoanCPnhancong_ChiphiSXC

NOTE_iconnote Đối với việc tính giá thành theo QĐ48: khi nhập các chi phí phát sinh NSD cần nhập thông tin khoản mục chi phí sản xuất. Riêng khoản mục chi phí Máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có loại hình hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 4 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_COngtrinh_Qd48_B6_Kytinhgiathanh

Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những công trình phát sinh trong kỳ đã khai báo. NSD có thể chọn công trình bằng cách nhấn nút Chọn.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 5 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung:

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự đồng tổng hợp chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung vào TK 154 và có chọn các khoản mục chi phí tương ứng NVLTT, NCTT, SXC nhưng chưa có thông tin Công trình để thực hiện việc phân bổ chi phí:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_b7_phanbocpc_01

Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân bổ theo một trong các tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp hoặc Doanh thu.

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng công trình/hạng mục công trình trong kỳ tính giá thành.

Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Hệ thống sẽ không tổng hợp các chứng từ hạch toán đã có thông tin Công trình để thực hiện phân bổ chi phí chung.

       2. Có thể kiểm tra danh sách chứng từ được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

        3. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

        4. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.

        5. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 6 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 7: Nghiệm thu công trình

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu công trình.

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632:

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_QD48_Buoc8_Nghiemthuct

Kiểm tra lại chứng từ nghiệm thu công trình, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu công trình đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu công trình để tìm kiếm.

HDTN_GIATHANH_Congtrinh_Qd48_DanhsachnghiemthuCT

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ việc - Bước 7 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)