Giá thành

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Giá thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Giá thành trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp sau:

Giá thành theo phương pháp giản đơn

Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Giá thành công trình/vụ việc

Giá thành đơn hàng

Giá thành hợp đồng

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo QĐ 48 tại đây

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo TT 200 tại đây