Giá thành hợp đồng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Giá thành >

Giá thành hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm cho phép tính giá thành theo phương pháp giản đơn đối với 2 loại hình đơn vị sau

Đối với đơn vị sử dụng Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đối với đơn vị sử dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC