Tính giá thành theo Hợp đồng đối với đơn vị sử dụng TT200

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Giá thành > Giá thành hợp đồng >

Tính giá thành theo Hợp đồng đối với đơn vị sử dụng TT200

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể.

HDTN_GIATHANH_HOPDONG_quytrinh

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo hợp đồng là để xác định giá trị của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm. Ví dụ: có hợp đồng đặt 05 bức tranh hoa, 5 bức tranh chữ và 5 bức tranh chân dung, sau khi tính giá thành xong thì toàn bộ số tranh này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

Để tính giá thành theo Hợp đồng đối với đơn vị sử dụng TT200, phải thực hiện các bước sau đây trên phần mềm:

Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng

Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác định tổng chi phí theo hợp đồng

Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng

 

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tính giá thành theo hợp đồng" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng

oHướng dẫn chi tiết

Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

Giathanh_hopdong_Buoc 1_01

Khai báo thông tin các hàng hoá được đặt theo hợp đồng => kế toán sẽ tuỳ thuộc vào mặt hàng được đặt để khai báo tính chất của hàng hóa là: Vật tư hàng hoá, Thành phẩm hoặc Dịch vụ.

Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo Định mức nguyên vật liệu tại tab Định mức nguyên vật liệu

HDTN_GIATHANH_HOPDONG_KhaibapDMNVL

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 1 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm:

Khai báo thông tin về hợp đồng => để tập hợp được chi phí theo hợp đồng khi tính giá thành, kế toán cần phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên hợp đồng:

Giathanh_Hopdong_Themhopdong_01

Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng => trên tab Hàng hoá dịch vụ nhấn chuột phải và chọn chức năng Thêm dòng:

Giathanh_Hopdong_TabHanghoadichvu_01

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 2 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm:

HDNV_GIATHANH_Hopdong_B3

Khai báo thông tin về thành phẩm được sản xuất và các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhất Cất.

NOTE_iconnote Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 3 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Xuất kho NVL sử dụng để sản xuất thành phẩm

Sau khi lập lệnh sản xuất xong, chọn chức năng Lập phiếu xuất icon_LapphieuxuatkhotulenhSX trên thanh công cụ để xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:

HDNV_GIATHANH_Hopdong_B4

Khai báo các nguyên vật liệu được xuất kho để sản xuất theo hợp đồng.

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn Hợp đồng

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Hạch toán chi phí nhân công, chi phí SXC

Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính giá thành ( phát sinh nợ tài khoản 621, 622, 623, 627, 154) nếu chi phí nào xác định được ngay là phát sinh cho hợp đồng nào thì  chọn hợp đồng tương ứng, còn chi phí nào chưa xác định là phát sinh cho từng hợp đồng là bao nhiêu thì để trống thông tin cột Hợp đồng

NOTE_iconnoteĐối với việc tính giá thành theo TT200 thì TK 623 chỉ áp dụng đối với Cty Xây dựng, các doanh nghiệp có loại hình khác không chọn tài khoản này

 

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 4 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Thêm:

Giathanh_Hopdong_Them Kytinhgiathanh_01

Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những hợp đồng phát sinh trong kỳ đã khai báo. NSD có thể chọn hợp đồng bằng cách nhấn nút Chọn.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 5 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung:

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Hợp đồng để thực hiện việc phân bổ chi phí:

Giathanh_Hopdong_Buoc 5_01

Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân bổ theo một trong các tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp hoặc Doanh thu.

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng hợp đồng trong kỳ tính giá thành.

Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Hệ thống sẽ không tổng hợp các chứng từ hạch toán đã có thông tin Hợp đồng để thực hiện phân bổ chi phí chung.

          2. Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

          3. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

          4. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.

          5. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 6 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 7: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác định tổng chi phí theo hợp đồng

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Kết chuyển chi phí.

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của các tài khoản 621, 622, 627... để kết chuyển sang 154:

Giathanh_Hopdong_Ketchuyenchiphi_01

Kiểm tra lại chứng từ kết chuyển, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp muốn xem lại các chứng từ kết chuyển chi phí đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Kết chuyển chi phí để tìm kiếm.

Giathanh_Hopdong_Ketchuyenchiphi_Duyet_01

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng - Bước 7 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu hợp đồng.

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632:

Giathanh_Hopdong_NghiemthuHopdong_01

Kiểm tra lại chứng từ nghiệm thu hợp đồng, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu hợp đồng đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu hợp đồng để tìm kiếm.

Giathanh_Hopdong_Nghiemthuhopdong_Duyet_01

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành - Bước 8 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)