Xoá nhật ký truy cập

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Xoá nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xoá các bản ghi trên danh sách nhật ký truy cập.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, chọn chức năng Xoá trên thanh công cụ:

Xoa_nhat_ky_truy_cap

Nhập thời gian các bản ghi sẽ bị xóa, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ xoá toàn bộ bản ghi nhật ký truy cập phát sinh trước ngày đã chọn.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn lưu lại các bản ghi nhật ký truy cập trước khi xoá, tích chọn thông tin Sao lưu => khi đó hệ thống sẽ lưu lại các bản ghi bị xoá dưới định dạng file .xml và có thể xem lại bằng cách sử dụng chức năng Mở tệp nhật ký trên thanh công cụ.