Lưu nhật ký truy cập

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Lưu nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lưu các bản ghi trên nhật ký truy cập dưới định dạng file xml hoặc file excel.

Cách thao tác

Để lưu lại được thông tin nhật ký truy cập, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn các bản ghi nhật ký truy cập cần lưu => chọn chức năng Nạp trên thanh công cụ để chọn các bản ghi nhật ký cần lưu thuộc vào khoảng thời gian nào:

HDSD_HETHONG_Nhatkytruycap_b1

Bước 2: Lưu nhật ký truy cập => có thể lưu theo một trong hai định dạng sau:

oLưu dưới định dạng .xml bằng cách chọn chức năng Cất tệp nhật ký trên thanh công cụ:

HDSD_HETHONG_Nhatkytruycap_b2

oLưu dưới định dạng excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu Excel trên thanh công cụ:

HDSD_NHATKYTRUYCAP_luunhatky_b3

NOTE_iconnoteVới các file nhật ký được lưu dưới định dạng .xml, hệ thống sẽ cho phép mở lại thông qua chức năng Mở tệp nhật ký trên thanh công cụ: