Hệ thống tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản >

Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản (Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc QĐ 48) theo đúng chế độ kế toán. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các tài khoản sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản:

HDSD_danhmuc_taikhoan_Manhinh_Hethongtaikhoan_01

8 Khai báo tài khoản

8 Chuyển tài khoản hạch toán

8Xuất khẩu hệ thống tài khoản: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục