Chuyển tài khoản hạch toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Chuyển tài khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chuyển toàn bộ dữ liệu liên quan từ TK này sang TK khác. Có thể áp dụng cho các trường hợp:

Muốn xoá một TK đã phát sinh dữ liệu

Chuyển dữ liệu từ TK tổng hợp xuống TK con

...

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Chuyển TK hạch toán trên thanh công cụ:

Chuyen_TK_hach_toan

Chuyển từ tài khoản: cho phép tích chọn tài khoản bị chuyển đổi => có thể tích chọn một hoặc nhiều tài khoản

Chuyển tới tài khoản: cho phép chọn tài khoản được chuyển đổi, đồng thời tích chọn các nội dung sẽ được chuyển đổi gồm: trên danh mục, số dư đầu kỳ, trên công thức báo cáo và trên các chứng từ phát sinh => Riêng đối với các chứng từ, kế toán có thể lựa chọn thời gian phát sinh chứng từ cần chuyển.

Sau khi khai báo xong, nhấn Thực hiện.

NOTE_iconnote Nếu kế toán tích chọn thông tin Xoá tài khoản sau khi chuyển, hệ thống sẽ tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mục, Chuyển số dư, Chuyển trên công thức báo cáo, Chuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản