Tài khoản kết chuyển

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ). Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển:

HDSD-Danhmuc_Taikhoanketchuyen_01

8 Khai báo cặp tài khoản kết chuyển

8Xuất khẩu danh sách tài khoản kết chuyển: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục