Khai báo cặp tài khoản kết chuyển

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản kết chuyển >

Khai báo cặp tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo một cặp tài khoản kết chuyển được sử dụng để kết chuyển doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận cuối kỳ.

Xem phim hướng dẫn

         

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_TK_ket_chuyen

Khai báo thông tin về cặp tài khoản kết chuyển => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.  

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Khai báo thông tin Thứ tự kết chuyển sẽ giúp xác định việc thực hiện kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.

       2. Khai báo thông tin Bên kết chuyển sẽ giúp xác định tài khoản được kết chuyển, sẽ chỉ kết chuyển số dư bên Nợ, bên Có hoặc cả hai bên.

      3. Để sửa lại thông tin cặp tài khoản kết chuyển đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

      4. Đối với các cặp tài khoản kết chuyển không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản