Tính tỷ giá xuất quỹ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Tính tỷ giá xuất quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép thực hiện chứng năng tính tỷ giá xuất quỹ cho từng loại ngoại tệ theo phương pháp bình quân cuối kỳ hoặc bình quân tức thời tùy thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý để hạch toán số tiền chênh lệch lãi (lỗ) khi có chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập liệu trên chứng từ.

Cách thao tác

1. Tính tỷ giá xuất quỹ đối với phương pháp bình quân cuối kỳ

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ

R21.18.37

Sau khi chọn xong kỳ và loại tiền cần tính tỷ giá xuất quỹ, kế toán nhấn Thực hiện => hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán xử lý chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập trên chứng từ:

Tinh_ty_gia_xuat_quy_02

Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

2. Tính tỷ giá xuất quỹ đối với phương pháp Bình quân tức thời

Vào phân hệ Tổng hợp chọn Tính tỷ giá xuất quỹ

R21.18.36

Nếu chọn <Yes> chương trình sẽ sao lưu dữ liệu trước, sau đó tính lại tỷ giá xuất quỹ, khi tính xong chương trình sẽ đưa ra thông báo "Tính tỷ giá xuất quỹ thành công", khi đó toàn bộ những chênh lệch trên chứng từ chi trong tháng 12 theo loại tiền được chọn sẽ được cập nhật lại theo tỷ giá tính lại.

NOTE_iconnote1. Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ sau khi cất giữ sẽ được lưu trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác.

                2. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), chức năng tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện tại chi nhánh nào, sổ nào, sẽ chỉ lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ