Lập chứng từ ghi sổ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chứng từ ghi sổ >

Lập chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ ghi sổ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ ghi sổ chọn chức năng Thêm).

Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ ghi sổ:

oThông tin chung: khai báo diễn giải của chứng từ và thông tin tham chiếu (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu)...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày chứng từ, Số chứng từ => thông tin Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin chứng từ gốc: có thể chọn các chứng từ cùng loại để lập chung thành một chứng từ ghi sổ bằng cách chọn chức năng Chọn chứng từ:

Lap_chung_tu_ghi_so_01

oSau khi chọn xong chứng từ cần lập trên chứng từ ghi sổ, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn ra chứng từ ghi sổ:

Lap_chung_tu_ghi_so_02

Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Quản lý mẫu

Tuỳ chọn in