Chứng từ ghi sổ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ ghi sổ đã được lập trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để quản lý chứng từ.

HDSD_TONGHOP_Chungtughiso_manhinhds

Trên tab Chứng từ ghi sổ, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ ghi sổ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ