Lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chứng từ nghiệp vụ khác >

Lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lãi lỗ.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Kết chuyển lãi lỗ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Kết chuyển lãi lỗ) => hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển với các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tính đến ngày lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ:

Ket_chuyen_lai_lo

Khi thay đổi lại Ngày hạch toán, hệ thống sẽ tự động tổng hợp lại các khoản doanh thu, chi phí tính đến ngày chọn lại.

Sau khi kiểm tra thông tin các khoản doanh thu, chi phí trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ, kế toán nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ kết chuyển lãi lỗ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ