Chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ không thể lập ở các phân hệ khác như: quyết toán tạm ứng, kết chuyển lãi lỗ, khấu trừ thuế, đối trừ chứng từ, xử lý chênh lệch tỷ giá...

HDSD_TONGHOP_Chungtunghiepvukhac_manhinhds

Trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ nghiệp vụ khác

8 Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

8 Lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ nghiệp vụ khác