Lập chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Chứng từ nghiệp vụ khác >

Lập chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các chứng từ hạch toán ngoài các nghiệp vụ đã lập quỹ ngân hàng, mua hàng, bán hàng, kho...

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ nghiệp vụ khác bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác):

Lap_chung_tu_NVK

Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác:

oThông tin chung: khai báo diễn giải của chứng từ và thông tin tham chiếu (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu)...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: nhập định khoản cho nghiệp vụ kế toán phát sinh và các tiêu chí thống kê (nếu có).

oThông tin thuế: cho phép khai báo thông tin liên quan đến thuế GTGT (nếu có).

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nghiệp vụ khác
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ