Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 3382             Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383             Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384             Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3389             Bảo hiểm thất nghiệp (QĐ48)

Nợ TK 3386             Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

Có TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng,  thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.

2.Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng..  

Ví dụ

Ngày 12/02/2015, chuyển khoản thanh toán tiền bảo hiểm. Cụ thể:

Bảo hiểm xã hội: 5.760.000đ

Bảo hiểm y tế: 1.080.000đ

Bảo hiểm thất nghiệp: 720.000

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp bảo hiểm:

Nop_bao_hiem_UNC_01

Sau khi tích chọn các loại bảo hiểm phải nộp, nhấn Nộp bảo hiểm => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm:

Nop_bao_hiem_UNC_02

Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp bảo hiểm