Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 33311             Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332               Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333               Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334               Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335               Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336               Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337               Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338               Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339               Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 112           Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.

2.Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 10/02/2015, doanh nghiệp nộp thuế GTGT đầu ra tháng 1 bằng tiền gửi ngân hàng. Số tiền thuế phải nộp là 41.459.182đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp thuế.

Chọn loại thuế là Thuế khác:

Nop_thue_UNC_01

Sau khi tích chọn các loại thuế cần nộp, nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế khác:

Nop_thue_UNC_02

Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp thuế