Nộp thuế

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Nộp thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng để nộp các khoản thuế theo quy định của nhà nước (GTGT, TNDN, TNCN...).

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Tại phân hệ Thuế hoặc phân hệ Quỹ hoặc phân hệ Ngân hàng, Chọn chức năng Nộp thuế bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện nộp thuế.

Chọn loại thuế "Thuế GTGT hàng nhập khẩu", chương trình sẽ liệt kê ra các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT cho hàng nhập khẩu:

Thue_Nopthue_ThueGTGT_hangnhapkhau_01

Lựa chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi hoặc Tiền mặt.

Tích chọn vào chứng từ mua hàng nhập khẩu cần nộp thuế, chương trình tự động hiển thị số thuế GTGT nộp lần này bằng số phải nộp.

Nhấn Nộp thuế, nếu chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi chương trình sẽ sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, lựa chọn TK ngân hàng chi tiền và các thông tin khác:

Thue_Nopthue_ChitienguinopthueGTGT_hangnhapkhau_01

Nếu chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt thì chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Thue_Nopthue_Phieuchinopthue_GTGT_Hangnhapkhau_01

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nộp thuế, nhấn Cất để lưu chứng từ. Tại đây, có thể in chứng từ liên quan như Phiếu chi, Chứng từ kế toán...

hmtoggle_plus1Nộp các loại thuế khác: thuế GTGT đầu ra, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt...

Tại phân hệ Thuế hoặc phân hệ Quỹ hoặc phân hệ Ngân hàng, Chọn chức năng Nộp thuế bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện nộp thuế.

Chọn loại thuế "Thuế khác", chương trình sẽ liệt kê ra các loại thuế và số tiền chưa nộp của từng loại (thuế GTGT đầu ra, thuế TNDN, thuế TTĐB...)

Nopthue_Thuekhac_01

Lựa chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi hoặc Tiền mặt.

Tích chọn vào loại thuế cần nộp, chương trình tự động hiển thị số thuế nộp lần này bằng số phải nộp, tự sửa lại số tiền nộp lần này theo yêu cầu:

Nhấn Nộp thuế, nếu chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi chương trình sẽ sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế, lựa chọn TK ngân hàng chi tiền và các thông tin khác:

Nopthue_thuekhac_Chitienguinopthue_01

Nếu chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt thì chương trình sẽ sinh ra Phiếu chi nộp thuế:

Nopthue_Thuekhac_Chitienmatnopthue_01

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nộp thuế, nhấn Cất để lưu chứng từ. Tại đây, có thể in chứng từ liên quan như Phiếu chi, Chứng từ kế toán...