Thuế

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các tờ khai thuế đã lập (thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Tài nguyên)

HDSD_phanhethue_manhinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Thuế tại đây

Tại đây, có thể thực hiện:

8 Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

8 Lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

8 Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

8 Khấu trừ thuế GTGT

8 Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

8 Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

8 Lập tờ khai thuế TTĐB (01/TTDB)

8 Lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

8 Nộp thuế

8 Nộp tờ khai

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ