Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT lần đầu

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT): xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế

THUE_GTGT_TRUC_TIEP_GTGT_01

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT):

61148_2

Trên giao diện chọn chứng từ doanh thu

61148_10

Trên giao diện chọn chứng từ giá vốn

61148_11

Trở lại giao diện tờ khai

61148_5

Tờ khai in ra như sau:

61148_6

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT bổ sung

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT): xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế

GTGT_TRUC_TIEP_GTGT_2

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT):

112149_2

Trên giao diện Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

112149_3

Tờ khai và bản giải trình in ra như sau

112149_4

112149_5