Khấu trừ thuế GTGT

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Khấu trừ thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ hạch toán khấu trừ thuế GTGT (áp dụng với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Cách thao tác

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Khấu trừ thuế bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

Khau_tru_thue_GTGT

Chương trình tự động lấy lên Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Thuế GTGT đầu ra và tự động sinh dòng hạch toán khấu trừ thuế:

Khau_tru_thue_GTGT_01

Kiểm tra lại thông tin của chứng từ.

Nhấn Cất để lưu chứng từ.