Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tờ quyết toán thuế TNDN vào cuối năm tài chính (áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp)

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Quyết toán thuế TNDN năm trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_thue_TNDN_01

Chọn năm quyết toán.

Tích chọn Tờ khai lần đầu.

Lựa chọn DN thuộc đối tượng áp dụng thuế suất nào: 20% hay 22%, khi chọn thuế suất nào thì chương trình sẽ tự động hiển thị thu nhập tính thuế vào dòng thuế suất đó trên Tờ khai.

Chọn Danh mục ngành nghề

Tích chọn các phụ lục kèm theo.

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai quyết toán thuế TNDN năm:

To_khai_thue_TNDN_02

Chương trình tự động lấy dữ liệu lên phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tự động lấy dữ liệu sang Tờ khai.

Tự nhập số liệu của một số chỉ tiêu khác trên tờ khai.

Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.

Trường hợp muốn xóa phụ lục khỏi tờ khai, chọn vào tab của Phụ lục cần xóa, sau đó nhấn Xóa phụ lục trên thanh công cụ, chương trình sẽ xóa phụ lục đang mở khỏi tờ khai.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

hmtoggle_plus1Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Quyết toán thuế TNDN năm trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_thue_TNDN_03

Chọn năm quyết toán.

Tích chọn Tờ khai bổ sung và nhập Ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung:

To_khai_thue_TNDN_04

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh hạch toán độc lập thì sẽ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm riêng cho chi nhánh, tổng công ty lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì sẽ quyết toán thay cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.