Thêm phụ lục

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) >

Thêm phụ lục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn thêm phụ lục vào Tờ khai thuế đang lập

Cách thao tác

Trên giao diện Lập tờ khai, nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện:

To_khai_thue_GTGT_KT_06

Chương trình mặc định chọn các phụ lục đã được chọn, tích chọn vào phụ lục cần thêm, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thêm phụ lục vào tờ khai đang lập.