Điều chỉnh thuế GTGT

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) >

Điều chỉnh thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Cách thao tác

Tại giao diện chi tiết của tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán ĐC trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ điều chỉnh thuế GTGT:

Dieu_chinh_thue_GTGT

Nhập thêm thông tin về TK hạch toán của chứng từ.

Cột tích chọn "Kê lên tờ khai": Nếu tích chọn vào đây thì chương trình sẽ tự động lấy số tiền điều chỉnh thuế GTGT lên các chỉ tiêu Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.

Nhấn Cất để lưu chứng từ.

Xem thêm

    1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi nhập chứng từ