Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo tháng hoặc quý áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_thue_GTGT_KT_01

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Tích chọn các phụ lục kèm theo

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT khấu trừ:

To_khai_thue_GTGT_KT_02

Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. Có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê và nhập dữ liệu vào một số chỉ tiêu trên Tờ khai

Một số hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê do thiếu các thông tin như ngày hóa đơn, số hóa đơn, nhóm HHDV mua vào hoặc thuế suất GTGT. Nhấn "Bấm vào đây để xem chi tiết...", chương trình sẽ liệt kê ra danh sách các hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê, kiểm tra và nhập thêm thông tin lên hóa đơn. Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu trên thanh công cụ, chương trình sẽ lấy lại dữ liệu mới nhất sau khi sửa lại hóa đơn.

Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.

Trường hợp muốn xóa phụ lục khỏi tờ khai, chọn vào tab của Phụ lục cần xóa, sau đó nhấn Xóa phụ lục trên thanh công cụ, chương trình sẽ xóa phụ lục đang mở khỏi tờ khai.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_thue_GTGT_KT_03

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT khấu trừ:

To_khai_thue_GTGT_KT_05

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

Sau đó, nhấn Hạch toán ĐC trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế:

Dieu_chinh_thue_GTGT

Nhập thêm thông tin hạch toán của chứng từ và nhấn Cất.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"

Xem thêm

Khấu trừ thuế