Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tờ khai thuế  TTĐB tháng hoặc theo từng lần phát sinh áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế TTĐB.

Cách thao tác

Khai báo vật tư, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB: khi khai danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ cần chọn nhóm HHDV chịu thuế TTĐB:

To_khai_TTĐB_01

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế TTĐB trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

24.40.1

Chọn kỳ tính thuế: Tờ khai tháng/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Tích chọn phụ lục kèm theo

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB:

24.40.2

Nhập thông tin vào phụ lục và tờ khai, sau đó nhấn <<Cất>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

Thue_ThueTTDB_Chonkytinhthue_lan2

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT khấu trừ:

Thue_TTDB_TokhaiBosung_01

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng".