Tờ khai thuế Tài nguyên (01/TAIN)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế >

Tờ khai thuế Tài nguyên (01/TAIN)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tờ khai thuế tài nguyên áp dụng với đơn vị khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên như: Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than...

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế tài nguyên lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế tài nguyên trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_tai_nguyen_01

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế tài nguyên:

To_khai_tai_nguyen_02

Tự nhập dữ liệu trên tờ khai:

Cột Tên loại tài nguyên: Chọn loại tài nguyên trong danh mục biểu thuế tài nguyên của chương trình, chương trình sẽ tự động hiển thị thuế suất theo biểu thuế tài nguyên.

Sau khi nhập đủ thông tin của tờ khai, nhấn Cất tờ khai. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

hmtoggle_plus1Lập tờ khai thuế tài nguyên bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế tài nguyên trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_tai_nguyen_03

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế tài nguyên bổ sung:

To_khai_tai_nguyen_04

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.