Báo cáo Tiền lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Báo cáo Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ người dùng theo dõi và xem nhanh được các báo cáo phân tích tiền lương như sau:

1.Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương cố định)

2.Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương (Bảng lương theo buổi)

Cách thao tác

Trên màn hình phân hệ Tiền lương, chọn tab Báo cáo phân tích (Hoặc vào cây báo cáo\mục Tiền lương, nhấn chọn báo cáo muốn xem)

Nhấn chọn biểu tượng PhanheHopdong_BaocaoHopdong_iconChonbaocao

HDSD_TIENLUONG_Baocaotienluong_b1

Chọn báo cáo cần xem bằng cách nhấn mũi tên bên phải mục Báo cáo và chọn trong danh sách sổ xuống

Chọn Chi nhánh (nếu cần), sau đó thiết lập kỳ báo cáo

Khai báo các thông tin có liên quan khác rồi nhấn Đồng ý

HDSD_TIENLUONG_Baocaotienluong_b2