Nộp bảo hiểm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Nộp bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ ghi nhận việc nộp các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền mặt

Tại phân hệ Tiền lương (hoặc Quỹ), chọn chức năng Nộp bảo hiểm bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương (hoặc Quỹ)\Nộp bảo hiểm).

Tích chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt:

HDSD_TIENLUONG_Nopbaohiem_phan1_01

Sau khi tích chọn các khoản bảo hiểm cần nộp và nhập số tiền bảo hiểm thực tế nộp, nhấn Nộp bảo hiểm => hệ thống sẽ tự động sinh phiếu chi nộp bảo hiểm:

HDSD_TIENLUONG_Nopbaohiem_Phieuchinoptienbaohiem_01

Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

oThông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin lý do chi => khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có).

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ nộp các khoản bảo hiểm bằng tiền mặt.

Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu chi nộp bảo hiểm, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng

Tại phân hệ Tiền lương (hoặc Ngân hàng), chọn chức năng Nộp bảo hiểm bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương (hoặc Ngân hàng)\Nộp bảo hiểm).

Tích chọn phương thức thanh toán là Uỷ nhiệm chi:

HDSD_TIENLUONG_Nopbaohiem_Uynhiemchi_ohan1_01

Sau khi tích chọn các khoản bảo hiểm cần nộp và nhập số tiền bảo hiểm thực tế nộp, nhấn Nộp bảo hiểm => hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ uỷ nhiệm chi nộp bảo hiểm:

HDSD_TIENLUONG_nopbaohiem_Uynhiemchi_phan2_01

Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

oThông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin nội dung thanh toán => chọn thông tin tài khoản chi tiền để chuyển khoản và nhập các thông tin còn lại (nếu có).

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ nộp các khoản bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng.

Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu chi nộp bảo hiểm, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Sau khi lưu chứng từ nộp bảo hiểm, có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ trả lương cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

           2. Các chứng từ nộp bảo hiểm (tiền mặt hoặc tiền gửi) sẽ được lưu độc lập trên từng hệ thống sổ quản trị hoặc sổ tài chính. Đồng thời, sẽ được lưu trữ trên tab Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ trả tiền nhà cung cấp
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ