Thu, chi tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ >

Thu, chi tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ thu, chi bằng tiền mặt của doanh nghiệp.

HDSD_QUY_thu_chitien_Manhinhds

Trên tab Thu, chi tiền mặt, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập phiếu thu

8 Lập phiếu thu tiền của khách hàng

8 Lập phiếu thu tiền cho hàng loạt khách hàng

8 Lập phiếu chi

8 Lập phiếu chi trả cho nhà cung cấp

8 Lập phiếu chi nộp thuế

8 Lập phiếu chi nộp bảo hiểm

8 Lập phiếu chi trả lương

Xem thêm

1.Các nghiệp vụ thu tiền

a.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.

b.Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt.

c.Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt.

d.Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt.

e.Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên.

f.Thu khác bằng tiền mặt.

g.Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc.

2.Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt.

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng.

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt.

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt .

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt.

h.Trả lương bằng tiền mặt.

i.Chi khác bằng tiền mặt.

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách thu, chi tiền mặt