Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 33311           Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332             Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333             Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334             Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335             Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336             Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337             Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338             Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339             Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 111         Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.

2.Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, doanh nghiệp nộp thuế GTGT đầu ra số tiền là 41.558.682đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp thuế:

oChọn loại thuế là Thuế khác:

HDNV_QUY_CHi_Nopthuekhac_Nopthue_01

oSau khi tích chọn các loại thuế cần nộp, nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp thuế khác:

HDNV_QUY_CHI_Nopthuekhac_Phieuchinopthue_01

oKiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ Phiếu chi và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_nopthuekhac_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp thuế

Thủ quỹ