Chi khác bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Chi khác bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 121           Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244            Ký quỹ, ký cược dài hạn

Nợ TK 341            Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336            Phải trả nội bộ

Nợ TK 641            Chi phí bán hàng

Nợ TK 642            Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK ...

Có TK 111      Tiền mặt (1111, 1112)  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.

2.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 17/01/2015, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:        

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

oChọn lý do chi là Khác:

HDNV_QUY_CHI_Chikhac_Phieuchi_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi bằng tiền mặt và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_chikhac_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu chi tiền mặt

Thủ quỹ