Trả lương bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Trả lương bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 334             Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu trả lương cho bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:

1.Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

2.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

3.Nhân sự nhận tiền và căn cứ vào bảng lương để tiến hành trả lương cho nhân viên. Còn kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 28/01/2015, kế toán thanh toán nhận được yêu cầu trả lương bằng tiền mặt từ bộ phận nhân sự kèm theo bảng lương tháng 01/2015. Tổng tiền lương phải trả là 78.545.250

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lương bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ trả lương bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Trả lương:

HDNV_QUY_CHI_Traluongbangtienmat_01

oSau khi tích chọn xong những nhân viên được trả lương, nhấn Trả lương => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả lương nhân viên:

HDNV_QUY_CHI_TraluongNV-PhieuchitraluongNV_01

oKiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi trả lương nhân viên và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_traluongbangtienmat_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Trả lương

Thủ quỹ