Chi tiền mặt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Thu, chi tiền >

Chi tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tất cả các chứng từ liên quan đến việc chi tiền mặt tại doanh nghiệp bao gồm: trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, gửi tiền vào ngân hàng, chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt...

Cách thao tác

Tại phân hệ Quỹ, chọn chức năng Chi tiền bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm\Chi tiền):

Phieu_chi_tien_mat        

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Khai báo các thông tin của chứng từ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Đối tượng: có thể là nhà cung cấp, khách hàng hoặc chính nhân viên trong công ty

Người nhận: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp/khách hàng => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Lý do chi: hệ thống đã tự động liệt kê một số lý do chi như: Tạm ứng cho nhân viên, Gửi tiền vào ngân hàng và chi Khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên) => khi kế toán thay đổi lý do chi, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu chi đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ tương ứng với lý do chi đã chọn ở trên => kế toán có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

oThông tin thuế (áp dụng với lý do Khác): cho phép khai báo thông tin liên quan đến thuế GTGT (nếu có)  

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in => kế toán có thể in phiếu chi theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

Xem thêm

1.Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

h.Trả lương bằng tiền mặt

i.Chi khác bằng tiền mặt

     2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus1        3. Các tiện ích trên thanh công cụ

hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chi tiền mặt
hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ