Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 141             Tạm ứng

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị tạm ứng tiền mặt để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được trưởng phó/phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.

2.Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Nhân viên ký Phiếu chi và nhận tiền. Còn kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.  

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, nhân viên Phạm Minh Quang đề nghị tạm ứng tiền đi công tác:

oTiền đi đường: 300.000đ

oTiền phòng: 300.000đ

oTiền ăn: 200.000đ

Ngày 16/02/2015, kế toán làm thủ tục chi tiền mặt tạm ứng.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ chi tạm ứng cho nhân viên:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

oChọn lý do chi là Tạm ứng cho nhân viên:

HDNV_QUY_CHI_ChitamungchoNV_Phieuchi_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi tạm ứng cho nhân viên và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_ChitamungchoNV_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu chi tiền mặt

Thủ quỹ