Quỹ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Quỹ cho phép kế toán tiền mặt thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi quỹ tiền mặt, kiểm kê quỹ, xem được tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp và dự báo dòng tiền tại bất kỳ thời điểm nào.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_QUY_manhinhquytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền mặt tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền mặt tại doanh nghiệp sau:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Kiểm kê quỹ

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Quỹ