Thu khác bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Thu khác bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111               Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 136         Phải thu nội bộ

Có TK 138         Phải thu khác

Có TK 244         Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược

Có TK 228         Đầu tư khác

Có TK 338         Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411         Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 515         Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711        Thu nhập khác

Có TK ...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.

2.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 19/01/2015, kế toán ghi nhận số tiền 2.517.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

oChọn lý do nộp là Thu khác:

HDNV_QUY_Thukhacbangtienmat_Phieuthu_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ thu tiền mặt và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_Thukhacbangtienmat_Vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu thu tiền mặt

Thủ quỹ