Thu tiền mặt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Thu, chi tiền >

Thu tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tất cả các chứng từ liên quan đến việc thu tiền mặt khác tại doanh nghiệp bao gồm: Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, khách hàng ứng trước tiền hàng, Thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng...

Cách thao tác

Tại phân hệ Quỹ, chọn chức năng Thu tiền bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm\Thu tiền):

Phieu_thu_tien_mat        

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).

Khai báo các thông tin của chứng từ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Đối tượng: có thể là khách hàng, nhà cung cấp hoặc chính nhân viên trong công ty

Người nộp: sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên danh mục khách hàng/nhà cung cấp => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Lý do nộp: hệ thống đã tự động liệt kê một số lý do nộp như: Rút tiền gửi về nộp quỹ, Thu hoàn thuế GTGT, Thu hoàn ứng (sau khi quyết toán tạm ứng cho nhân viên) và thu Khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên) => khi kế toán thay đổi lý do nộp, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu thu đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ tương ứng với lý do nộp đã chọn ở trên => kế toán có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in => kế toán có thể in phiếu thu theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

Xem thêm

1.Các nghiệp vụ thu tiền

a.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.

b.Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt.

c.Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt.

d.Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt.

e.Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên.

f.Thu khác bằng tiền mặt.

g.Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc.

2.Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt.

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng.

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt.

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt.

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt.

h.Trả lương bằng tiền mặt.

i.Chi khác bằng tiền mặt.

     2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

  hmtoggle_plus13. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo chứng từ thu tiền mặt
hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ