Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111              Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 141        Tạm ứng    

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

2.Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng

3.Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, kế toán thanh toán thực hiện lập Phiếu thu để nhập quỹ số tiền thừa từ người nhận tạm ứng.

4.Nhân viên ký Phiếu thu và nộp tiền. Còn thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ

5.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 10/01/2015, nhân viên Nguyễn Thị Lan nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 1.500.000đ.

Ngày 15/01/2015 sau khi đi công tác về nhân viên Nguyễn Thị Lan hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.000.000đ.

Ngày 15/01/2015, kế toán thanh toán nhập quỹ số tiền thừa do nhân viên Nguyễn Thị Lan nộp lại.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

oChọn lý do nộp là Thu hoàn ứng để phần mềm tự động cập nhật lý do nộp tương ứng với nghiệp vụ thu hoàn ững bằng tiền mặt đồng thời tự động định khoản nghiệp vụ cho NSD:

HDNV_QUY_ThuhoanungtuquyettoantamungNV_Phieuthu_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

NOTE_iconnote Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, kế toán cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ thu hồi tạm ứng của nhân viên và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_Thuhoanungbangtienmat_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu thu tiền mặt

Thủ quỹ