Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111                 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 133            Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2.Nếu hồ sơ được phê duyệt và nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, người chịu trách nhiệm sẽ nhận lại tiền thuế từ Kho bạc và mang về quỹ để nộp

3.Kế toán thanh toán lập Phiếu thu

4.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

5.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 13/04/2015, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số tiền 30.000.000đ

Ngày 02/05/2015, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 20.000.000đ

Ngày 10/05/2015, kế toán thanh toán mang tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

oChọn lý do nộp là Thu hoàn thuế GTGT để phần mềm tự động cập nhật lý do nộp tương ứng với nghiệp vụ hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt đồng thời tự động định khoản nghiệp vụ cho NSD

HDNV_QUY_HoanthueGTGT_Phieuthu_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ phiếu thu tiền hoàn thuế GTGT và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_HoanthueGTGT_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu thu tiền mặt

Thủ quỹ