Chi phí chung cần phân bổ (chỉ áp dụng với Đơn vị dùng QĐ48)

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang >

Chi phí chung cần phân bổ (chỉ áp dụng với Đơn vị dùng QĐ48)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý chi phí chung cần phân bổ khi tính giá thành đối với đơn vị dùng QĐ48

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphichungcanphanbo_manhinhds

Trên tab Chi phí dở dang\Chi phí chung cần phân bổ, kế toán có thể thực hiện chức năng Nhập chi phí:

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphichungcanphanbo_b2_01