Chi phí dở dang

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Chi phí dở dang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ theo các tiêu chí:

Đối tượng tập hợp chi phí

Công trình

Đơn đặt hàng

Hợp đồng bán