Chi phí dở dang cho Hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang >

Chi phí dở dang cho Hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các hợp đồng bán phát sinh từ kỳ kế toán trước.

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphidodang_hopdongban_manhinhds

Trên tab Chi phí dở dang\Hợp đồng bán, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng bán

8 Nhập khẩu chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng bán từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Chi phí dở dang/Hợp đồng bán nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây