Nộp thuế

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Thu, chi tiền >

Nộp thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các phiếu chi liên quan đến việc nộp các khoản thuế theo quy định của nhà nước (GTGT, TNDN, TNCN...) bằng tiền mặt.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng nộp thuế bằng tiền mặt xem tại đây

Xem thêm

Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

h.Trả lương bằng tiền mặt

i.Chi khác bằng tiền mặt